Az elsõ nemzetség

fehu : nyáj

Fonetikai megfelelõje: f

JELENTÉSE:

Gazdagság, pénz, vagyon, anyagi és pénzügyi szükségletek, eredmények, elõremenetel, önbecsülés, ego, karma

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

pénzért, üzletért, elõremenetelért, álláskeresésre, egy eredmény elérésére, új vállalkozás kezdetén

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Freyr, Brisingamen, Gullveig, Dwarfs, Sigurd és Otter aranya

ELEMZÉS:

Fehu a mindennapi életünk valósága és katalizátor is egyben, mely felhívja a figyelmünket arra, ami a hétköznapi világon túl található. Fehu az otthonunk, ahová hosszú vándorlás után jólesik megérkezni és átadni magunkat az otthon, a család és a kellemes munka egyszerû örömének. Óz birodalma érdekes hely, de egy idõ után visszavágyunk Kansasba.

Fehu arra emlékeztet minket, hogy biztonságos anyagi helyzetet kell teremteni magunknak, mielõtt bármilyen spirituális útra vállalkozunk. Elõször mindannyiunknak életünk földi valóságával kell szembenéznünk, igaz, sokan nem is lépnek túl ezen soha. Sokféle módja volt annak, hogy olyan domesztikáltak lettünk, mint a szarvasmarha, úgy éltünk, hogy nem gondolkoztunk körülményeinken, nem érdekelt semmi, ami a hétköznapjainkon túl lehet. Az elsõ lépés ebbõl a helyzetbõl kitörni, ha egy pillanatra meglátjuk, ami lehetséges, anélkül, hogy firtatni kezdenénk, milyen biztonságot veszíthetünk el, ha belevágunk.

______________________________________________________________

uruz: tulok

Fonetikai megfelelõje: u
JELENTÉSE:

szenvedély, életerõ, ösztön, zabolátlanság, szexualitás, termékenység, tudattalan, õsi elme, irracionalitás, sámánisztikus tapasztalat, beavatási rítus

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

akarat erõsítésére, szexuális képességek és energiák növelésére, vadászatra (átvitt értelemben is)

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Ullr, Loki, Odin (mint sámán)

ELEMZÉS:

A mammut egy vadmarhafajta, hasonló a bölényhez, ami egykor benépesítette egész Európát, de valamikor a XVII. század körül teljesen kihalt. Valamivel kisebb lehetett az elefántnál, majd kétméteres agyarai voltak, a germánok ebbõl készítettek maguknak ivószarut. Neolitkori barlangokban találtak mammutábrázolásokat, és a mammutvadászat valószínûleg épp olyan nagyjelentõségû lehetett, mint a férfivá avatás rituáléja. A mammut a zabolátlan vadállat jelképe, ellentétben a domesztikálódott szarvasmarhával, amit a fehu képvisel.

Uruz a szent vadászat istenének és sámánjának a rúnája. Ahogy az ember élte hétköznapi életét, napról napra, a fehu szerint, elsõ felismerése a természetben jelenvaló istenségre vonatkozott, és elsõ kísérlete az istenség megragadására a szimpatikus mágia segítségével történt. Haláltudatot és halandóságunk tudatát is jelenti, és ez valóban megkülönbözteti az emberiséget az állatoktól. E rúna energiája nyers, hatalmas és határozottan férfias, olyan értelemben, mint az eredeti tiszta, elementáris tûz. Az a fiú, aki megölt egy mammutot, férfivá érett, és így beavatást nyert a misztériumok elsõ szintjébe - megszerezte annak tudását, hogy az élet forrása a halál.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: th
JELENTÉSE:

nehézség, fájdalmas esemény, tanulság, tudás, betekintés, koncentrálás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

tanulásban és meditációban, önképzésben segít, kellemetlen helyzet tisztázására

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

a Fagyóriások, Loki

ELEMZÉS:
Thurisaz az elsõ "kedvezõtlen" rúna. Ez nem feltétlenül valami pusztító dolgot jelent , hanem utunk során erõsödnünk és tanulnunk kell. Tudod, a mesehõsöknek is szükségük van sárkányra vagy óriásra, akivel megküzdhetnek!

E rúna leckéje: "tanulj meg tûrni", ez nemcsak szószerint értendõ, hanem a szó bibliai értelmében "engedni" - engedni a végzet beteljesülését ha kell, elfogadni az élet által ránkmért tapasztalásokat. Ami elsõ pillantásra rossz, pusztító történésnek tûnhet, fontos tanítást hordozhat magában. Az óriás talán démoni és pusztító, de változást hoz és esetleg kijelöl egy új korszakhoz vezetõ utat.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: a
JELENTÉSE:

vezetõ, testi-lelki egyensúly, igazság, sámán, tisztánlátó

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

bölcs döntésekhez, sikerhez, vezetõnek; segít a jóslásban és mágiában

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Odin

ELEMZÉS:
Ez a rúna thurisaz tanításával és tapasztalatával csillapítja uruz ösztönös õsenergiáját. Ezek az elemek Odin személyében egyesülnek, aki vezér és sámán is egyben - egy személyben a bölcsesség és háború istene. Ugyanakkor sámán is, aki nyolclábú lován, a Slepiniren vágtat a világok között

Ansuz kiegyensúlyozott rúna. Akárcsak a fehunál, az útnak ezen a pontján is sokan megállnak és nem lépnek tovább. Világi és mágikus hatalmat is jelent egyben, és ez a hatalom egészen csábító lehet. Odin megtanulta az elsõ h´rom rúna leckéjét, ezáltal elnyerte a bölcs kormányzás tudományát, de ez valójában csak egy új kezdet. Csak ideiglenes hatalomhoz jutott, és még csak kevés eszköz van a birtokában ahhoz, hogy spirituális tökéletesedését elérje.

Bizonyos mértékig hiányzik ebbõl a rúnából a megértés és a rálátás. Odin magasan a világ fölött ül, lefelé néz és döntéseket hoz, de még nincs meg benne az a képesség, hogy érdeklõdjön az emberiség iránt és megértse õket vagy saját magát. Ahhoz, hogy valóban nagy vezetõ legyen belõle, még érzelmi kapcsolatra is szüksége van.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: r
JELENTÉSE:

utazás, vándorlás, változás, végzet, keresés, fejlõdés, elõrehaladás, életleckék

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

utazók védelmére, változás megkönnyítésére vagy elõsegítésére, visszakapcsolódásra

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

a Nornák, Sigurd utazása

ELEMZÉS:

Raiđo az ember életútját jelenti, és azt, hogyan kapcsolódnak össze és hatnak egymásra a többiek útjaival. A skandináv mitológiában ezeket az utakat a sors fonalaként látják, a Nornák irányítása alatt. A nornák három nõvér, akik az Yggdrasil gyökerének közelében élnek, és a Wyrd forrásának vizével locsolják azt. Õk fonják az istenek és emberek sorsának fonalát is, ezt fontos tudnunk a rúnikus jóslás és mágia mechanizmusának megértéséhez.

A kapcsolatoknak ezekbõl a sorsfonalakból szõtt teljes hálózatát szövetként, hálóként képzelték el. Minden lehetséges találkozás egy új kapcsolódást hoz létre a szövetben, és ha meghúzol egy szálat, azzal az egész rendszert megváltoztatod. Az emberek általában ennek egyáltalán nincsenek tudatában, de ha te tudatosan megfigyeled a téged körülvevõ szövetmintákat, fel tudod ismerni és követni tudod a katalitikus eseményeket, amik látszólag véletlenül visszavezethetõk fehura. Ilymódon könnyebben rátalálhatunk saját utunkra vándorlásunk közben, segítségével tisztán levonhatjuk e lecke tanulságait. Máskülönben megzavarodhatunk és utunk félbeszakad, halál vár ránk.

Raiđo arra emlékeztet minket, hogy bár látszólag célhoz értünk ansuzban, az élet folytatódik, változásokat hoz, és folytatnunk kell utunkat. Lehet, hogy odajutunk, ahonnan indultunk, de egy magasabb szinten és jobb rálátással. Az utazás valójában sohasem ér véget.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: k
JELENTÉSE:

bölcsesség, éleselméjûség, problémamegoldás, kreativitás, inspiráció, megvilágosodás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

kreatív inspirációért, segítség a tanulásban, termékenység, aggodalom és félelem elûzésére

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Mimir, a törpék, Muspellheim

ELEMZÉS:
A skót 'ken' szó modern jelentése: tud, megért, és eszerint kell értelmeznünk ezt a rúnát. Napjainkban gyakran összekapcsolják a fény, inspiráció és tudás fogalmait, úgymint "megvilágosodás", "rávilágítás a problémára", sõt, ha valakinek van egy jó ötlete, ezt olyan képpel szokták kifejezni, hogy villanykörte gyullad ki a feje fölött. A fénygyújtás láthatóvá teszi a láthatatlant.

A thurisaz által elnyert bölcsességgel ellentétben kenaz csak azt teszi lehetõvé számunkra, hogy e tudás morzsáit és darabkáit összeszedhessük, épp csak annyit, amennyire szükségünk van, általában amennyit az istenség jónak lát. Ez a tudás többnyire váratlan sugallat formájában jön el hozzánk és egyszercsak rátalálunk az addig rejtett válaszra. A bölcsességnek ez a formája leginkább az agy jobb féltekéjével áll kapcsolatban, mert nem tudatos erõfeszítés eredménye (ami a bal agyféltekéhez tartozik), hanem inkább passzív nyitottságunkon keresztül áramlik hozzánk.

Így ez a nõiesebb elem is hozzáadódik az utazó tapasztalatához.

Fényt hozni a sötétségbe, ez is kreatív tevékenység. Gondoljunk csak megint a fáklyahordozó ember képére, aki a tûz és a levegõ férfi-elemeit képviseli, aki belép a föld és a víz nõi birodalmába, és átjárja azt. A férfias és nõies elemek összekapcsolódása új ideákat teremt. Ide tartozik az a tevékenység is, amikor a tüzet azzal a céllal alkalmazzák, hogy segítségével meglágyuljon, formázható legyen az anyag - azaz a kovácsmesterség.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: g
JELENTÉSE:

ajándék, felajánlás, kapcsolat, szeretet, szerelem, házasság, partnerkapcsolat, nagylelkûség, váratlan jó szerencse

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

kapcsolat kialakítására vagy megerõsítésére, termékenységért, ajándék vagy áldozat megjelölésére, szerencséért

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Sigurd & Brünhilda; Aesir és a Vanir szövetség

ELEMZÉS:

Gebo a kapcsolatteremtés rúnája, elsõsorban az emberek közti kapcsolatoké. Egészen idáig magányos utazók voltunk. Ez a rúna azokat a helyeket jelenti, ahol a mi utunk keresztezõdik másokéval, és lehetõvé teszi számunkra, hogy tudatos kapcsolatokat kezdjünk kialakítani. Az így kialakított kapcsolatokat ajándékváltás erõsíti meg és szentesíti.

Az esküt vagy szövetséget jelképezõ ajándékváltás alkalmazása õsi szokás. Amikor egy uraság biztos akart lenni valamelyik alattvalója hûségében, megajándékozta õt, ezáltal lekötelezettjévé vált. A szerelmesek is ajándékot váltanak, leginkább gyûrût, ami szintén kettejük szövetségét szimbolizálja. Eredetileg csak a férfi adott gyûrût a házasságban, ennek ugyanaz volt az oka, mint hogy az uraság megajándékozta vazallusát, de manapság általában egyenrangúbb az egyezség. Az isteneknek adott áldozatok és felajánlások többnyire ugyanezt a jelentést hordozzák, az áldozattevõ hûségét fejezik ki istenei iránt. Az ajándékadásban jelen van a tartozás tényének elfogadása is, de annak tudatában, hogy azt sosem fogják visszafizetni. Ez az egyensúlytalanság alakítja ki a szövetséget.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: w
JELENTÉSE:
siker, teljesítmény elismerése, díjazás, öröm, áldás, eredményesség, elégedettség
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
bármilyen erõfeszítés sikeréért, lelkesítésért, valamilyen feleadat teljesítéséért
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Baldr, Asgard

ELEMZÉS:

Wunjo az elsõ nemzetség utolsó rúnája, így egy ciklus végét és a következõ kezdetét is jelenti egyben. Igen pozitív, stabil rúna, és ez is olyan hely, ahol sokan elakadnak útjuk során. A keresztény költõk szerint ez a mennyország, de valójában sokkal inkább megfelel a pogány Valhallának, mert ez a különös éden nem állandó.

Wunjo dicsõsége is illúzió, akárcsak fehu gazdagsága. Csak egy szintet fejezünk be sikeresen, és még igen sok leckét kell megtanulnunk. Most azonban méltán ülhetünk le megpihenni, újratölteni elemeinket, felkészülni az utazás folytatására. Perspektívát is nyújt nekünk ez az állomás, visszanézhetünk az eddig megtett útra és elõretekinthetünk további utunkra. Wunjo bepillantást enged a lehetséges birodalmába, de ha túl korán akarjuk elérni és megkaparintani, eltûnik ujjaink között, mint a Grál.


© CopyLEFT ANdi, 1999. — Licensed under GPL