A harmadik nemzetség

Fonetikai megfelelõje: t
JELENTÉSE:
kötelesség, fegyelem, felelõsség, önfeláldozás, konfliktus, erõ, sebesülés, testiség, hadi út
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
védelemre, gyõzelemért, erõsödés, akaraterõsítés érdekében, sebgyógyításra
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Tyr és a Fenrir farkas, Odin megpróbáltatása
ELEMZÉS:
Ahogyan a második nemzetség hagalaz megtisztító erejû pusztulásával kezdõdött, ugyanígy a harmadik is veszteséggel indul. Ám ezt az istenek rótták ki ránk, fejlõdésünk érdekében le kell mondanunk mindarról, ami nem létfontosságú ehhez. Másrészrõl pedig teiwaz önkéntes áldozatot jelent, olyasvalakiét, aki pontosan tisztában van azzal, mirõl mond le és miért.

Tyr a kezét áldozta Fenris farkasért, és jelentõs az istenek pantheonjában, akik nem éppen kötelességtudatukról és etikai felelõsségérzetükrõl voltak híresek. Az egyik legõsibb skandináv istenként tisztelték, Skandináviában bronzkori sziklarajz örökíti meg az egykezû harcos alakját - és eredetileg valószínûleg Odinnál is jelentõsebb volt. Tyr rúnája a fuþark egyik legrégibb eleme, a legkorábbi bronzkori sziklarajzok óta gyakorlatilag változatlan formában maradt fönn. Az összes, az istenhez kapcsolódó tulajdonságot képviseli: erõt, heroizmust, kötelességet és felelõsséget. Ugyanakkor mélyebb misztériumot is rejt - a sebesült istenét. Akárcsak þurisaz, úgy teiwaz szenvedése is összpontosítja a figyelmet és erõsíti a fegyelmet. Ebben a esetben azonban tudatosabb a hatás és nagyobb jelentõségû a sebesülés. Uruz konfrontálódott és szövetséget kötött, teiwaz és hagalaz tanítása beteljesült. Ez a harcos útja.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: b
JELENTÉSE:
termékenység, egészség, új kezdet, növekedés, fogantatás, bõség, megtisztulás
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
gyógyításra (fõleg fertõzések ellen), fogamzás elõsegítésére, új kezdéshez
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Frigg, Idunna
ELEMZÉS:
A nyírfa alapvetõen termékenység-szimbólum. Számtalan példát sorolhatunk az európai néphagyományból, miszerint a nyírfavesszõk jólétet hoznak és elõsegítik a teherbeesést. Az angliai Cheshire-ben a legények kedvesük ajtajára szegezték a nyírfagallyakat a majális ünnepen, istállókba, házakba helyezték el, hogy elõsegítse a termékenységet. Európában ugyanilyen céllal megvesszõzték a legényeket, leányokat és a nyájat. A boszorkányokról azt tartották, hogy nyírfaseprûjükön lovagolnak, ennek az elképzelésnek valószínûleg egy termékenységi rítus az alapja, ahol a táncosok seprûvel "lovagoltak" a földeken, és ugrásuk magassága határozta meg, mekkorára fog nõni a következõ évi gabonatermés.

Ha teiwaz alapvetõen férfimisztérium, akkor berkana mindenképpen a nõket illeti, mert az anya, a gyógyító asszony és a bába útját jelenti, akik új életet varázsolnak elõ a halál után, ahogyan a nyírfa is kihajtja elsõ leveleit a tél után. Tyr a halállal való szembenézés miatt sebesül meg, Berkana sebe viszont a menstruációs vér, megpróbáltatása pedig a gyermekszülés. A nyírfa bõséget hoz és mindent ígér, táplálással, tisztítással és együttérzéssel pedig gyógyítani is tud.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: e
JELENTÉSE:
szállítás, mozdulat, részvétel, energia, erõ, kommunikáció, akarat, nyugtalanság
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
hatalomért, segítség a kommunikációban, utazásnál, egy varázsige "elküldésére"
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sleipnir, Freya tollas köpönyege
ELEMZÉS:
A ló szinte minden kultúrában és minden korban az erõ, a hatalom szimbóluma. Gyakori az az elképzelés, hogy ló húzza a Napot az égen. Erõs, gyors és megbízható, ember és ló közt különleges kapcsolat áll fönn. A ló teszi lehetõvé, hogy olyan feladatokat is el tudjunk végezni, amik amúgy meghaladnák erõnket, és hogy olyan távolságokra eljussunk, ahová nélkülük nem tudnánk. A kanca termékenységet jelképez, a csõdör pedig a férfiasság és a nyers erõ szimbóluma. A ló olyan állat, aki sohasem veszítette el hatalmát, a háziasítás során sem.

Ehwaz is energiát és mozgást jelent, akárcsak párja, a Nap. Ezesetben azonban figyelembe kell venni az erõforrást is. Ez nemcsak egy személytelen energiaforrás, hanem élõ, lélegzõ dolog, aminek szükségletei és vágyai is vannak, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül, és nem tehetjük rabszolgánkká. Ezt az erõt algiznál adta meg az istenség, és e rúna arra az eskünkre emlékeztet minket, hogy ezt a hatalmat csakis segítésre használhatjuk, sohasem ártó szándékkal. Akárcsak a kétélû kard, a ló is hatalmas erejû "eszköz" és óvatos bánásmódot igényel, nehogy nekünk vagy másoknak bajt okozzon. Nagy a kísértés, hogy meggondolatlanul vágtassunk rajta nyílegyenesen, de megvan a kockázata, hogy örökre elveszítjük ezt a hatalmat. Ez az az egyensúly, amit meg kell valósítanunk a tiszta mágia útján.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: m
JELENTÉSE:
önmagunk, család, közösség, kapcsolatok, társadalmi hovatartozás
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
Különleges személyt vagy csoport megidézésére; társadalmi kapcsolatok létesítésére
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Ask és Embla, Midgard
ELEMZÉS:
Nagyon tág értelemben mannaz az egész emberiséget képviseli, így tehát Midgard teljes birodalmát is. Gyakorlatiasabb megközelítésben azokra vonatkozik, akikkel személyes kapcsolatban állunk, legszûkebb családi körünktõl kezdve barátainkat és szélesebb környezetünket jelenti, arra emlékeztet minket, hogy társadalmi lények vagyunk. Az istenekkel (Ymirrel) és a természettel (a két fával) való kapcsolatunkat is jelenti. Benne van ehwaz nyers energiája, amit társadalmi tudatunk irányít és emlékeztet minket mindarra, amit cselekedeteink mágikus és világi értelemben egyaránt befolyásolnak.

A rúna önmagában gyfuhoz hasonlít, ahogyan összekapcsolódnak bennük a maszkulin és feminin elemek, de annál sokkal teljesebb. Ez az emberi kapcsolatok egész hálózatát jelenti, önmagunkkal a középpontban, a raiðo során megtapasztalt sorshálót tükrözve. Mközben azonban raiðo hálója többé-kevésbé állandó volt, ez változékony és eleven. Mút és jelen, férfi és nõ, önmagunk és mások - mindezek az ellentétek itt egymáshoz kapcsolódnak és egészet képeznek. Mannaz az otthonunk, és mindazok érdekében szól, akiknek az életére hatással vagyunk, amikor a rúnáktól kapott adományokkal élünk.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: l
JELENTÉSE:
érzelmek, félelmek, tudattalan, rejtett dolgok, kinyilatkoztatás, intuíció, tanácskozás
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
pszichikai képességek növelésére, szembesülésre félelmeinkkel, mentális vagy érzelmi zavarok helyreállítására, rejtett dolgok feltárására
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Njord, Midgard Kígyó
ELEMZÉS:
A legtöbb ember igen kellemes fogalmakat társít a vízhez: - békesség, szeretet, könyörület, intuíció és általában az érzelmek. Ne felelejtsük el azonban, hogy az északi népek számára a víz elsõsorban a tengert jelentette, a tenger pedig rettenetes, kiszámíthatatlan hely, Midgard kígyó otthona és hajósok ezreinek hullámsírja. Laguz tehát a víz elem világosabb és sötétebb oldalát is jelenti egyben. A sötétségtõl, hidegtõl és a bensõnk mélyén tudattalanul rejtezõ összes ijesztõ dologtól való elemi félelmünkre utal.

Akárcsak eihwaz, ami arra sarkallja az utazót, hogy bátran nézzen szembe halandóságával, laguz megvizsgáltatja velünk önmagunk és viselkedésünk rejtett gyökereit, és lehetõvé teszi számunkra, hogy változtassunk azokon az aspektusokon, amik spirituális fejlõdésünk útjában állnak. Eihwaz tapasztalása és bölcsessége valamint az azt követõ rúnák felkészítették az utazót arra, hogy képes legyen szembenézni a sötét oldallal (amit laguz képvisel), és hogy elfogadja azt, mint önmagába integrált részt. Laguz arra is felkészíti az egyént, hogy az önvizsgálati folyamat során képessé váljon arra, hogy másokat is hasonlóképpen segítsen, jobban együtt tudjon velük érezni, megossza velük saját tapasztalatait. Egyebek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy e rúna spirituális tanácsadónk legyen.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: ng
JELENTÉSE:
munka, termelékenység, adomány, alaposság, egyensúly, kapcsolat a földdel
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
termékenység, gazdálkodás, növekedés, általános egészség, egyensúly megteremtésére
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freyr / Ing, Nerthus, Thor, a Vanir
ELEMZÉS:
Ing Freyr dán-angolszász megfelelõje, a földmūvelés és a termékenység istennõje. A földmūvelés az emberiség egyik elsõ kísérlete arra, hogy környezetét ellenõrzése alá vonja. Ezért a pogány agrárközösségekben a gabona, az állatok és az emberek termékenysége mindig is elsõdleges jelentõségū volt és vallási szempontból központi helyen állt. A legkorábbi sumér utalások és a mai brit népszokások egyaránt azt mutatják, hogy a történelem során mindig mindent megtettek az emberek a jó termés biztosításáért.

A nyugati társadalmak legnagyobb többsége minden kapcsolatát elvesztette a földdel és a dolgok növekedésének folyamatával. Ez az elszakadás katasztrofális spirtituális következményekkel járt, mert az emberek többnyire nehezen tudnak kapcsolatot teremteni az istenséggel pusztán emberalkotta környezetben. A rúna alakja szántóföldhöz hasonlítható, ám igazi jelentõsége egyensúlyában rejlik, önmagunk és a négy fõ elem / irány közti harmonikus kapcsolatot reprezentálja. Inguz az istenek és a föld közti õsi kapcsolatra emlékeztet bennünket, és újra összeköt (a "religio" szó eredeti értelmében) spirituális természetünkkel az anyagi valóságon túl. A szó legszorosabb értelmében alap-rúna, újra megismerteti velünk a földet és újra összekapcsolja testünket, lelkünket, szellemünket.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: 'th' (mint a 'this' szóban)
JELENTÉSE:
boldogság, siker, aktivitás, elégedettség
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
pozitív esemény elõidézésére
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sunna, Baldr, Nerthus, Yggdrasil
ELEMZÉS:
Ez a rúna szinte már a harmadik nemzetség végét jelzi, utána már csak oþilával zárul a ciklus. Akárcsak a két elõzõ nemzetség záró rúnái, ðagaz is fénnyel és reménységgel fejezi be a harmadikat. De míg wunjo földi értelemben jelenti a dicsõséget és a napot, égi értelemben kapcsolja össze a két birodalmat, sowulo elvontabb fényét és erejét hozza le a földre, s ezt alkalmazhatjuk hétköznapi életünk során.

A rúna már alakjával is utal erre a fajta kapcsolatra. Gebóra emlékeztet, a maszkulin és feminin egyensúlyára, a négy elemre, ðagaz azonban további kapcsolatokat is hoz létre az ég és a természet birodalma között. Ez is a környezetünk és köztünk létrejövõ harmóniát jelképezi, akárcsak inguz, de egy lépéssel továbblép: spirituális környezetünkkel is megteremti a harmonikus kapcsolatot. Összerendezi mind a hat kardinális pontot - a négy égtájat, a mennyei birodalmat fölöttünk, ahol az istenek lakhatnak; és az alattunk levõ birodalmat - ahol a természet és a föld szellemei laknak. Mindezeket ðagaz egyensúlyba hozza, integrálja és mindennapi életünk részévé teszi.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: o
JELENTÉSE:

birtok, föld, örökség, otthon, állandóság, hagyaték, szintézis, valahová tartozás érzése

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

birtok- vagy földszerzésre, terv végrehajtására, családi kötelékek megerõsítésére

HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Yggdrasil kilenc világa

ELEMZÉS

Oþilában újra a vagyon és jólét látszólag evilági birodalmában találjuk magunkat, mintha csak az elsõ rúnában, fehuban lennénk. Míg azonban a jószágok inkább ingó, mulandó vagyonnak számítanak, a föld ezzel szemben (ahogy Mr O'Hara mondta) az egyetlen dolog, ami megmarad. Örökségként továbbadható utódainknak, de ami még ennél is fontosabb: azzal, hogy meghatározza, hol vagyunk, meghatározza azt is, kik vagyunk. Egy szó mint száz, a föld az otthonunk.

E rúna a hetedik kardinális ponthoz juttat el minket: a középponthoz. Itt fut össze Midgard és Asgard, ez önmagunk és isteneink közös pontja. Az a tengely, ami körül életünk forog. A föld vagy birtok ideája csak egy szimbólum - mindannyiunknak meg kell találnunk saját "középpontunkat" (vagy ahogy Joseph Campbell fogalmazta, "üdvösségünket"), hogy értelmet adjunk életünknek, és a rúnautazásnak is tulajdonképpen ez az igazi értelme. Minden utazásunk és kalandunk végén hazaérünk, akárcsak Dorothy az Óz, a nagy varázsló mesében. Ez persze nem jelenti azt, hogy az utazások és kalandok hiábavalók lennének. Ellenkezõleg: az útközben átélt tapasztalatok szerzése az egyetlen módja annak, hogy "otthonunk" vagy spirituális központunk igazi értelmet nyerjen elõttünk. A "Mindenütt jó, de legjobb otthon" közmondás üresen cseng mindaddig, míg valóban meg nem értjük, mi az igazi otthonunk és hol találjuk meg. És megfordítva: az út során átélt leckék tanulsága értelmetlen marad mindaddig, míg nem integráljuk azokat aktívan "evilági" életünkbe, és nem találjuk meg a középpontot, ahová kapcsolhatjuk õket. Oþila nemcsak a harmadik ciklust zárja le, hanem visszajuttat minket az egész fuþark kezdetéhez. Most egy magasabb szinten újra elkezdhetjük a rúnautazás nagy ciklusát.


© CopyLEFT ANdi, 1999. — Licensed under GPL